اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۲۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۳۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۹۴۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۳۷۰۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 47

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیام شمالی ، روبروی درب پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 47

  • :
  • ۳۳۹۰۲۲۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۳۶۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۱۱۹۴۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 محسن پریسای
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰۲۲۸۹
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۹۴۲۶
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۳۷۰۰۹

آدرس