اتصالات فشار قوی الیاژی f11 f22 f9 f5 :

مشاهده

اتصالات فشار قوی 3000 تا 6000 : بازرگانی تجهیزات

مشاهده

اتصالات فشار قوی استیل : بازرگانی تجهیزات صنعتی ایلیا

مشاهده

اتصالات کربن استیل ساکت ولد 3000 6000 : بازرگانی

مشاهده

اتصالات کربن استیل دنده ای 2000 3000 6000 9000

مشاهده